Bebauungsplans Nr. 485 - Holzheim, Kreitzer Straße